ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

సమాచార కమిషన్

క్రమ సంఖ్యపేరుహోదాచరవాణి సంఖ్యఫ్యాక్స్ సంఖ్య
1 sic1-tsic@telangana.gov.inప్రధాన సమాచార కమిషనర్ (పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు)040-24740107Fax: 040-24740592
2sic2-tsic@telangana.gov.inసమాచార కమిషనర్040-24740667Fax: 040-24740592
3sic3-tsic@telangana.gov.inసమాచార కమిషనర్040-24740665Fax:040-24740592
4sic4-tsic@telangana.gov.inసమాచార కమిషనర్040-24740155Fax: 040-24740592
5sic5-tsic@telangana.gov.inసమాచార కమిషనర్040-24740666Fax: 040-24740592
6sic6-tsic@telangana.gov.inసమాచార కమిషనర్040-24740638Fax: 040-24740592

Skip to content