ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

సమాచార కమిషన్

క్రమ సంఖ్యపేరుహోదాచరవాణి సంఖ్యఫ్యాక్స్ సంఖ్య
1శ్రీ బుద్ధ మురళి sic1-tsic@telangana.gov.inప్రధాన సమాచార కమిషనర్ (పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు)040-24740107Fax: 040-24740592
2శ్రీ కట్టా శేఖర్ రెడ్డిసమాచార కమిషనర్040-24740667Fax: 040-24740592
3డాక్టర్ గుగులోత్ శంకర్ నాయక్ sic3-tsic@telangana.gov.inసమాచార కమిషనర్040-24740665Fax:040-24740592
4శ్రీ సయ్యద్ ఖలీలుల్లా sic4-tsic@telangana.gov.inసమాచార కమిషనర్040-24740155Fax: 040-24740592
5శ్రీ ఎం. నారాయణరెడ్డి sic5-tsic@telangana.gov.inసమాచార కమిషనర్040-24740666Fax: 040-24740592
6డాక్టర్ మొహమ్మద్ అమీర్ sic6-tsic@telangana.gov.inసమాచార కమిషనర్040-24740638Fax: 040-24740592

Skip to content