ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

ముఖ్యమంత్రి

Sri Anumula Revanth Reddy

SRI ANUMULA REVANTH REDDY

గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి

పేరుశ్రీ అనుముల రేవంత్ రెడ్డి
Date of Birth
Age56
FatherLate Sri Anumula Narsimha Reddy
SpouseSmt. Geetha Reddy
Birth Place
విద్య
Office040-23452933 ; 23455205 ; 23456698 ; Fax : 23452498
Residence

Skip to content