ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

Legislative Affairs

Sri Duddilla Sridhar Babu

SRI DUDDILLA SRIDHAR BABU

The Hon’ble Legislative Affairs Minister

పేరుశ్రీ దుద్దిళ్ళ శ్రీధర్ బాబు
Father
Spouse
విద్య
Contact numbers040-23453233, 23450455
Email Id min-dsb@telangana.gov.in
Skip to content