ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

What is State Portal?

Telangana State Portal i.e. https://www.telangana.gov.in/ is a one-stop destination for comprehensive and current information related to Telangana Government and its organs. It also showcases information and various services being provided by the Telangana Government for citizens and other stakeholders. The State Portal contains links to State and Central Government Departmental websites/ portals.

Who manages the State Portal?

The State Portal is designed, developed and maintained by IT E&C Department, Govt. of Telangana. The details and data hosted on State Portal is aggregated from various Departments of Government of Telangana. For more details on a topic, or in cases of discrepancy, the citizen is advised to visit the parent Dept.’s website.

Does State Portal have contact details of Govt. functionaries?

Yes. The State Portal gives contact details (e-mail, regular mail, telephone numbers) of who’s who of the State Government – Governor, Chief Minister, Council of Ministers, Legislators, Chief Secretary, Secretaries, HoDs and other officers.

What other information and services are available on State Portal?

The State Portal showcases various flagship programmes that are being implemented in Telangana. Further, State Portal showcases events that Telangana Departments and other entities of the Government organise or are involved in organising. The State Portal also features the awards and achievements that Telangana earns at national and international level.

The Contact details of Web Information Manager and Nodal Officer

(గమనిక: వెబ్‌సైట్ సంబంధిత ప్రశ్నల కోసం మాత్రమే సంప్రదించండి)

వెబ్ సమాచార నిర్వాహకులు

Sri M. Madhavacharya,

సహాయ సంచాలకులు, పోర్టల్, డిజిటల్ మీడియా విభాగం

(గమనిక: వెబ్‌సైట్ సంబంధిత ప్రశ్నల కోసం మాత్రమే సంప్రదించండి)

Email: ad_portal@telangana.gov.in

నోడల్ అధికారి

Sri V. Ramakrishna,

IT Associate, Digital Media Wing,

Email: itasst-dm@telangana.gov.in

Skip to content