తెలంగాణలో నేర్చుకుంటున్నారు

తెలంగాణలో వివిధ విభాగాల్లో నాణ్యమైన విద్యను అందించే ప్రపంచ స్థాయి విద్యాసంస్థలు ఉన్నాయి మరియు వారి విద్య తర్వాత వివిధ రంగాలలో అవకాశాలను పొందేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధంగా ఉంది. నాణ్యమైన విద్యను పొందిన తర్వాత విద్యార్థులు తమకు నచ్చిన ఏ రంగంలోనైనా ప్రవేశించడానికి అవసరమైన అన్ని నైపుణ్యాలను కలిగి ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రసిద్ధ సంస్థల్లో రాష్ట్రం నుండి ప్రవేశాలు పొందుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుదలను తెలంగాణ చూసింది మరియు అనేక ఇతర అంతర్జాతీయ అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవడం తెలంగాణ విద్యా నాణ్యతకు సూచిక.

Telangana is home to 28 universities out of which 3 are central universities and 17 are state universities. Numerous reputed institutions like IIT, IIIT Hyderabad, NALSAR, NIPER,IIIT Basara, NIT Warangal, AIIMS Bibinagar etc., are situated in Telangana. Apart from these the state has over 2,900 junior colleges and over 41,360 schools (out of which over 26,000 are public schools), above 1000 degree colleges, more than 1300 professional colleges (as in 2022-23) and many more coaching and training institutions. The state also has 573 different categories of libraries functioning under the control of the Department of Public Libraries, Government of Telangana. 

Upon completion of education the state has numerous job opportunities for learners in different fields of their liking. The state has the education structure of 10+2+3(4) and has an abundance of colleges and institutions for students to choose from.

The state has priorities education for all and for that end residential schools (gurukul schools) were established under the Telangana Social Welfare Residential Educational Institutions Society (TSWREIS) and the Telangana Tribal Welfare Residential Educational Society (TTWREIS) to provide quality education to children from marginalised communities. As of 2022 about six lakh students are studying in as many as 981 Gurukul Schools in Telangana. Harvard University’s Graduate School of Education has selected gurukuls as a case study to study the success story of the Telangana government-run social welfare institutions. 

Apart from these, the state has multiple schemes for the development of the infrastructure in public schools, to increase enrollment and scholarships for students from different socio- economic backgrounds like mana ooru mana badi  etc. 

The state government has scholarship programmes such as the Overseas Ambedkar Overseas Vidya Nidhi (SC Development), Ambedkar Overseas Vidya Nidhi (ST Welfare), Chief Minister’s Overseas Scholarship Scheme for Minorities, Mahatma Jyothiba Phule Overseas Vidya Nidhi for BC and EBC students and more for promoting and creating a level playing field for all students irrespective of their economic background.

The state prioritises research and development beginning at the learning stage and hence has many research and development (R&D) facilities in educational institutions. Learners have access to incubation centres like T-Hub, TSIC (Telangana State Innovation Cell), T-Works, WE Hub (India’s First State Led-Incubator for Women Entrepreneurs) etc., where they have the opportunity to become budding entrepreneurs. Such world class facilities help foster the orientation and approach of learners from an early stage.  

Studying in Telangana gives students access to various choices in institutions and disciplines that help them build a career of their dreams. Quality education is backed by infrastructure and connectivity throughout the state. Telangana is a haven to learners at all levels and in different fields.